تاریخ درج خبر: 1396/10/18

وضعیت همدان در اعتبارات جاری و عمرانی در لایحه پیشنهادی دولت

کد خبر: 1766

بر اساس لایحه بودجه 1397

 

توجه مدیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان را به جدول زیر جلب مینمائیم: