تاریخ درج خبر: 1397/01/21

صلح را باید از کودکی آموخت

کد خبر: 1791

بازخوانی توسط علیرضا قدیمی - سه شنبه 21 فروردین

 

سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ از سوی سازمان ملل متحد دهه ی "فرهنگ صلح و نفی خشونت علیه کودکان و زنان" نامیده شده است. از آغاز این دهه سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی فعالیت هایی را در این زمینه در دستور کار خود قرار داده اند.

اما به راستی فرهنگ صلح چیست؟ چه تفاوتی با برنامه های صلح دارد؟ چرا سازمان ملل از فرهنگ صلح یاد می کند؟ این پرسش ها ضرورت پرداختن به مبانی فرهنگ صلح را آشکار می کند.

کتاب "صلح را باید از کودکی آموخت" نخستین کتاب از مجموعه گفت و گو با اندیشمندان و کارشناسان است که موسسه پژوهشی کودکان دنیا برای مدون کردن نظریه های "فرهنگ صلح" آغاز کرده است. در این کتاب شما با نظرات توران میرهادی و ناصر یوسفی از کارشناسان برجسته تعلیم و تربیت و از دست اندرکاران ترویج فرهنگ صلح آشنا می شوید.

این برنامه اولین برنامه عمومی حامای همدان در سال 1397 است. برنامه های عمومی حامای همدان به روال پیشین روزهای سه شنبه عصر در دفتر این حزب در ساختمان شال برگزار میگردد.