شناسه کاربری *
کلمه عبور *
تائید کلمه عبور *
نام و نام خانوادگی *
تاریخ تولد *
محل تولد *
کد ملی *
شماره شناسنامه *
میزان تحصیلات *
محل تحصیل *
نام معرف *
موبایل *
ایمیل *
شغل *
نام استان *
نام شهر *
آدرس سکونت
تلفن
آدرس محل کار
تلفن
نحوه آشنایی با حزب *
علت انتخاب حزب *
شرح فعالیت
زمینه همکاری
پیشنهادات
مدارک شناسایی *
انتخاب....
(عکس، کارت ملی، قبض پرداخت حق عضویت سالانه، مدرک تحصیلی)
تایید شرایط *
    
پایگاه کشوری حزب اراده ملت ایران